سامانه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

(سانتــا)

قوانین و مقررات


ردیفگروهعنواندانلود
1قوانين و مقرراتفرم شماره 1 : فرم ثبت نام داوطلبان تصدی سمت های هیات رئیسه و بازرسی اتاق های تعاون دانلود
2قوانين و مقرراتفرم شماره 2 : فرم ثبت نام داوطلبان تصدی سمت های هیات مدیره و بازرسی در شرکت ها و اتحادیه ها دانلود
3قوانين و مقرراتقانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحیه های 1350، 1352 و 1354 دانلود
4قوانين و مقرراتقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و اصلاحات بعدی دانلود
5قوانين و مقرراتفرم شماره 3 : فرم قبولی تصدی سمت مدیرعاملی دانلود
6قوانين و مقرراتفرم شماره 4 : فرم قبولی تصدی سمت هیات مدیره و بازرسی در تعاونی های غیر مشمول دانلود
7قوانين و مقرراتاصلاحیه موادی از دستورالعمل نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون دانلود

دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
تاریخ انتشار : 1397/06/13 تاریخ نامه اداره ثبت : 1397/03/22
شماره روزنامه : 21402 شماره نامه اداره ثبت : 1149
شماره صفحه روزنامه شهرستان : 102 - تهران 30
((بسمه تعالی))
دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
به استناد ماده (68) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ 17/2/93 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون به شرح زیر تصویب می شود؛
ماده 1- تعریف اصطلاحات؛
1- انجمن نظارت- انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
2- وزارت تعاون- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
3- قانون بخش تعاونی- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 17/2/1393
4- تعاونی ها- شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی
5- کمیسیونها – کمیسیون نظارت کشوری،استانی و شهرستانی
ماده 2- انجمن نظارت دارای پنج عضو به شرح زیر می باشد؛
1- یک نفر به عنوان نماینده وزارت تعاون
2- یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران
3- سه نفر به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران
(تبصره 1-) در مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران سه نفر از بین معرفی شدگان اتحادیه های تعاونی (از هر اتحادیه حداکثر یک نفر) با اکثریت آراء به مدت سه سال برای عضویت در انجمن نظارت انتخاب می شوند.
(تبصره 2-) نماینده وزارت تعاون با حکم کتبی وزیر تعاون تعیین می شود، نماینده اتاق تعاون ایران توسط هیأت رئیسه اتاق انتخاب و کتباً توسط رئیس اتاق تعاون ایران معرفی می شود.
(تبصره 3-) دبیرخانه انجمن نظارت در محل اتاق تعاون ایران می باشد و مسئولیت اداره آن به عهده فردی است که توسط انجمن نظارت انتخاب می شود.
(تبصره 4-) در اولین جلسه انجمن نظارت، هیأت رئیسه انجمن متشکل از رئیس ،نائب رئیس و منشی انتخاب می شوند. وظیفه نظارت و هماهنگی دبیرخانه به عهده منشی است.
ماده 3- وظایف انجمن نظارت :
1- نظارت بر کلیه مراحل انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
2- بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق تعاون ایران فقط بر اساس ماده (38) قانون بخش تعاونی
3- رسیدگی به شکایات و اعلام نظر در باره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با موضوع انتخابات.
4- تعیین تعاونیهای مشمول بررسی تطبیق شرایط داوطلبان تصدی سمت هیات مدیره ، مدیرعامل،بازرس یا هیات بازرسی
5- تشکیل،ساماندهی و نظارت بر فعالیت کمیسیون های کشوری، استانی و شهرستانی که برای بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره، مدیرعامل،بازرس یا هیأت بازرسی در تعاونی های مشمول و هیأت رئیسه و هیأت بازرسی و دبیر اتاق های تعاون استان و شهرستان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون استان و شهرستان تشکیل می شوند.
6- سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل.
(تبصره 1-) انجمن نظارت و کمیسیون ها حسب مورد بر کلیه مراحل انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون از صدور آگهی تا برگزاری مجمع و ارسال مدارک مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان نظارت داشته و می توانند با اطلاع از روند دعوت و برگزاری مجمع در هر مرحله تذکر قانونی خود را کتبا" جهت اطلاع و اصلاح رویه به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط اعلام نمایند.
(تبصره 2-) انجمن نظارت و کمیسیونها می توانند حسب مورد ناظر یا ناظرانی را برای نظارت بر نحوه برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران و استانها و مجمع عمومی تعاونیها ی مشمول و مجمع نمایندگان (اتاق تعاون شهرستان) به مقام دعوت کننده مجمع معرفی نمایند. ناظر منتخب انجمن نظارت یا کمیسیون موظف است بدون دخالت در برگزاری مجمع در صورت مشاهده تخلف از قانون و مقررات موضوعه تذکر قانونی را با ذکر مستند آن به رئیس مجمع اعلام و گزارش خود را کتباً به انجمن نظارت یا کمیسیون مربوط تسلیم نماید.
ماده 4- هیأت مدیره تعاونیها و هیأت رئیسه اتاق های تعاون مکلفند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به نحوه تشکیل مجامع عمومی و اساسنامه مورد عمل قبل از اتمام دوره مسئولیت خود نسبت به دعوت مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان برای انتخاب هیأت مدیره یا هیأت رئیسه،بازرس یا هیأت بازرسی اقدام نمایند.
ماده 5- کمیسیون های موضوع ماده (68) قانون بخش تعاونی در سطح شهرستان، استان و کشور به شرح زیر تشکیل و هریک دارای سه عضو می باشند :
1- کمیسیون های شهرستانی- نماینده اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان ، نماینده منتخب هیأت رئیسه اتاق تعاون شهرستان(در صورت نبود اتاق تعاون شهرستان نماینده منتخب اتاق تعاون استان) و حسب مورد نماینده اتحادیه مربوط در شهرستان یا استان و در صورت نبود اتحادیه نماینده تعاونی که پرونده آن در جلسه کمیسیون مطرح می باشد و نماینده اتاق تعاون استان در زمان طرح پرونده اتاق تعاون شهرستان.
2- کمیسیون استانی- نماینده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان ،نماینده منتخب هیأت رئیسه اتاق تعاون استان و نماینده اتحادیه مربوط و در صورت نبود اتحادیه نماینده تعاونی که پرونده آن در جلسه کمیسیون مطرح می باشد و نماینده اتاق تعاون ایران در زمان طرح پرونده اتاق تعاون استان.
3- کمیسیون کشوری_ نماینده دفاتر تخصصی معاونت امور تعاونیهای وزارت تعاون ، نماینده منتخب اتاق تعاون ایران و نماینده اتحادیه سراسری که پرونده آن در جلسه کمیسیون مطرح می باشد.
(تبصره 1-) دبیرخانه کمیسیون ها در محل اتاق تعاون ذی ربط می باشد و در صورت نبود اتاق تعاون شهرستان یا دفتر نمایندگی اتاق تعاون استان در شهرستان در محل اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان است. نماینده اتاق تعاون وظیفه ریاست کمیسیون را عهده دار می باشد. اتاق تعاون استان می تواند در صورت نبود اتاق تعاون شهرستان محل مناسبی را به عنوان دفتر نمایندگی اتاق تعاون استان در شهرستان تعیین نماید.
(تبصره 2-) احراز شرایط داوطلبان تعاونی های مشمول و رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونیها با حوزه عمل شهرستان و اتاق تعاون شهرستان در صلاحیت کمیسیون شهرستان و تعاونی های مرکز استان و شرکتهای تعاونی مشمول دارای حوزه عمل استانی یا سراسری ثبت شده در استان و اتاق تعاون استان در صلاحیت کمیسیون استانی و احراز شرایط داوطلبان ورسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات اتحادیه های سراسری در صلاحیت کمیسیون کشوری است.
ماده 6- جلسات انجمن نظارت با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس انجمن نظارت وجلسات کمیسیون ها با دعوت رئیس کمیسیون تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد. تصمیمات متخذه با رأی موافق اکثریت اعضاء معتبر است.
مصوبات انجمن نظارت با امضاء رئیس یا نائب رئیس انجمن و مصوبات کمیسیون ها با امضاء رئیس کمیسیون اعلام می گردد.
ماده 7- در تعاونی های در شرف تأسیس و در حال انحلال هیأت مؤسس و هیأت تصفیه و در اتاقهای تعاون در شرف تأسیس هیأت مؤسس عهده دار انجام وظایف مقام دعوت کننده مجمع می باشد.
ماده 8- وزارت تعاون یا هیأت رئیسه اتاق های تعاون می توانند نماینده خودرا در هر زمان عزل نمایند مشروط بر اینکه همزمان نماینده جایگزین را معرفی نمایند. در صورت استعفای هریک از اعضاء انجمن نظارت یا کمیسیون ها تا زمانی که جانشین ایشان مشخص نشده است عضو مستعفی تا زمان تعیین جانشین، مکلف به انجام وظیفه می باشد.
ماده 9- داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه، هیأت بازرسی اتاق ها و هیأت مدیره و بازرسی یا هیأت بازرسی تعاونی های مشمول موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از انتشار آگهی دعوت مجمع نمایندگان یا مجمع عمومی، درخواست کتبی خود را مطابق فرم مصوب انجمن نظارت (فرم شماره 1 و 2) تکمیل و به همراه مدارک لازم به اتاق تعاون یا تعاونی ذی ربط تحویل داده و رسید دریافت نمایند. مقام دعوت کننده مجمع مکلف است ؛ حداکثر ظرف مدت پنج روز اداری پس از پایان مهلت ثبت نام، مدارک داوطلبان را به دبیرخانه انجمن نظارت یا کمیسیون ذی ربط تحویل داده رسید دریافت نماید.
(تبصره 1-) اشخاص حقوقی داوطلب تصدی سمت هیأت مدیره یا بازرسی تعاونی ها شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود معرفی نمایند، نماینده منتخب می بایست نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نموده و واجد شرایط مفرر در ماده (38) قانون بخش تعاون باشند.
(تبصره 2-) داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه اتاق های تعاون باید عضو تعاونی بوده و به همراه مدارک ثبت نام خود گواهی یا مستند عضویت در شرکت تعاونی را ارائه نمایند.
(تبصره 3-) کارکنان دولت که داوطلب تصدی سمت هیأت رئیسه اتاق های تعاون می باشند باید از شرکت تعاونی مصرف، مسکن و یا اعتبار کارمندی که عضو آن هستند گواهی عضویت ونامه رسمی برای انتخاب در هیات رئیسه را ارائه نمایند.هر شرکت تعاونی می تواند حداکثر یک نماینده معرفی نماید.
(تبصره 4–-) داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه اتاقهای تعاون باید دارای حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات رئیسه یا هیات مدیره یا مدیریت عامل،دبیری، دبیرکلی و بازرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی بوده و گواهی آن را به همراه مدارک ثبت نام خود ارائه نمایند.
ماده 10- انجمن نظارت یا کمیسیون ها مکلفند حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از وصول مدارک داوطلبان نسبت به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم اقدام نمایند. دبیرخانه مکلف است نتیجه را حداکثر ظرف مدت سه روز اداری به اطلاع تعاونی یا اتاق مربوط برساند.
(تبصره1-) تعاونی یا اتاق تعاون موظف است بلافاصله اسامی واجدین شرایط را در تابلو اعلانات درج نموده و نتیجه را به نحو مقتضی به اطلاع داوطلبان برساند.
(تبصره2-) در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر اعلام اسامی کلیه داوطلبان در جلسه مجمع بلامانع است.
ماده 11- بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان در انجمن نظارت و کمیسیونها بر اساس ماده (38) قانون بخش تعاونی صورت می گیرد و نتیجه بدون ابهام روشن و صریح مبنی بر انطباق یا عدم انطباق شرایط داوطلبان اعلام می گردد.
(تبصره 1-) در صورت عدم انطباق شرایط هر یک از داوطلبان و درخواست کتبی وی می بایست نتیجه بررسی کتباً ظرف مدت سه روز اداری به صورت محرمانه به وی اعلام شود.
(تبصره 2-) داوطلبانی که توسط کمیسیون ها واجد شرایط لازم تشخیص داده نشده اند می توانند ظرف مدت سه روز اداری از زمان اعلام رأی تقاضای بررسی مجدد خود را کتباً به کمیسیون نظارت استان مربوط در مورد آراء کمیسیون شهرستان و انجمن نظارت در مورد آراء کمیسیون های نظارت استانی و کشوری تسلیم نمایند. این تقاضا ظرف مدت پنج روز اداری بررسی و اعلام نظر می شود رأی صادره قطعی است . تعاونی و یا اتاق تعاون ذی ربط موظف است بلافاصله مدارک داوطلب را به همراه مستندات مربوط حسب مورد به کمیسیون ذی ربط یا انجمن نظارت ارسال نماید.
ماده 12- شکایات کتبی در رابطه با کلیه مراحل انتخابات تعاونی ها و اتاقها ی تعاون شهرستان و استان که حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از زمان برگزاری مجمع به دبیرخانه کمیسیون ذی ربط در شهرستان، استان و کشوری تحویل شده باشد جهت رسیدگی از نظر انطباق برگزاری انتخابات با قانون و مقررات موضوعه در جلسه کمیسیون مربوط مطرح می شود. دبیرخانه کمیسیون موظف است نتیجه رسیدگی و تصمیم را حداکثر ظرف مدت ده روز اداری از زمان پایان مهلت وصول شکایت اعلام نماید.
(تبصره-) شاکی مکلف است همزمان با ارائه شکایت به کمیسیون مربوط نسخه ای از آن را به واحد اداری ذی ربط در وزارت تعاون جهت اطلاع ارسال نماید.
ماده 13- تعاونی ها و اتاقهای تعاون شهرستان و استان و اعضاء آنها که تمام یا بخشی از فرایند برگزاری مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان آنها با موضوع انتخابات حسب مورد در کمیسیون شهرستان استان یا کشور منطبق با قانون ومقررات تشخیص داده نشده است می توانند ظرف مدت پنج روز اداری از تاریخ اعلام رأی تقاضای بررسی مجدد خود را به کمیسیون استان در خصوص آراء کمیسیون شهرستان و انجمن نظارت در خصوص آراء کمیسیونهای استانی و کشوری تسلیم نمایند و رونوشت تقاضای خود را به کمیسیون صادر کننده رأی بدوی تحویل دهد.این تقاضا ظرف مدت ده روز اداری مورد رسیدگی قرار گرفته نتیجه اعلام می شود رأی صادره قطعی است کمیسیون صادارکننده رأی بدوی موظف است ظرف مدت دو روز اداری پس از وصول رونوشت تقاضا نسخه ای کامل از مدارک مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان را به همراه اعلام نظر خود جهت رسیدگی به مرجع تجدید نظر حسب مورد به کمیسیون استان مربوط یا انجمن نظارت ارسال نماید.
(تبصره-) انجمن نظارت می تواند زمان رسیدگی به تقاضای تجدید نظر خواهی در مورد آراء کمیسیون های استانی و کشوری را در انجمن نظارت جهت بررسی جامع برای یکبار و به مدت 30 روز تمدید نماید.
ماده 14- در صورت وجود شکایت در مورد نحوه برگزاری انتخابات تعاونیها صدور تایید ثبت تغییرات موکل به صدور رأی قطعی انجمن نظارت یا کمیسیون مربوط می باشد.
(تبصره-) در صورت عدم اعلام نظر انجمن نظارت یا کمیسیون پس از گذشت ده روز اداری از زمان پایان مهلت رسیدگی و اعلام نظر صدور تائید یه ثبت تغییرات بلامانع است.
ماده 15- هیچ یک از اعضای کمیسیون بررسی تقاضای تجدید نظر نباید عضو کمیسیون بدوی صدور رأی باشند.
ماده 16- شکایات کتبی در رابطه با انتخابات اتاق تعاون ایران که حداکثر ظرف مدت پنج روز اداری پس از زمان برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران به دبیرخانه انجمن مرکزی نظارت تحویل شده باشد در انجمن نظارت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده17- هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج روز اداری پس از برگزاری مجمع نمایندگان نسخه ای از مدارک مجمع را شامل آگهی دعوت،لیست اعضاء، معرفی نامه ها، لیست حاضرین در جلسه و صورتجلسه مجمع را کتبا" به دبیرخانه انجمن نظارت تحویل دهد. انجمن نظارت بر اساس مستندات ارائه شده و گزارش نمایندگان خود و شکایات واصله رسیدگی لازم را درخصوص انطباق برگزاری مجمع نمایندگان با قانون و مقررات موضوعه انجام داده نتیجه رسیدگی حداکثر ظرف مدت ده روز اداری پس از پایان مهلت وصول مدارک اعلام می شود.
ماده 18- شرکتها و اتحادیه های تعاونی به شرح زیر به عنوان تعاونی مشمول تعین می گردند:
1. کلیه اتحادیه های تعاونی
2. شرکت های تعاونی اعتبار
3. شرکتهای تعاونی مسکن
4. شرکتهای تعاونی مصرف زنجیره ای
5. شرکتهای تعاونی سهام عدالت
6. شرکتهای تعاونی مرزنشینان
7. شرکهای تعاونی توسعه و عمران شهرستان
8. شرکتهای تعاونی فراگیر ملی و سهامی عام
9. شرکتهای تعاونی مسافربری(تعاونی های مسافربری جاده ای و تعاونی های تاکسیرانی )
10. شرکتهای تعاونی درودگران که بیش از یکصد عضو دارند
(تبصره_) وزارت تعاون وهریک از اعضاء انجمن نظارت می توانند پیشنهادات خود را در خصوص کاهش یا افزایش تعاونی های مشمول برای بررسی به انجمن نظارت ارسال نمایند.
ماده19- اعضاء هیأت مدیره، بازرس و مدیر عامل شرکتهای تعاونی غیر مشمول نیز می بایست واجد شرایط مقرر در ماده (38) قانون بخش تعاونی باشند و جهت ثبت تغییرات نسبت به تکمیل و ارائه فرم قبولی تصدی سمت مطابق نمونه مصوب انجمن نظارت فرم شماره (3) اقدام نمایند.
ماده20_ جلسات انجمن نظارت علاوه بر موارد جاری، حداقل سه ماه یکبار برای رسیدگی به عملکرد کمیسیون های موضوع این دستورالعمل تشکیل می شود. دبیرخانه کمیسیون ها مؤظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه انجمن نظارت ارسال نمایند. گزارش عملکرد کشوری توسط دبیرخانه انجمن نظارت تهیه و پس از تأیید انجمن نسخه ای از آن به وزارت تعاون وسایر مراجع ذی ربط ارسال خواهد شد.

این دستورالعمل مشتمل بر 20 ماده و 20 تبصره در جلسه مورخ1397/02/31 انجمن مرکزی نظارت به تصویب رسید و مصوبه جلسه مورخه 1395/08/03 از تاریخ 1397/04/01 کان لم یکن محسوب می شود. و از این تاریخ این دستورالعمل لازم الاجراء است.
احمد رضا عامری
رئیس انجمن نظارت


فرم شماره(1)
بسمه تعالی
انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
فرم ثبت نام داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق های تعاون
مشخصات داوطلب عضویت در سمت؛
هیأت رئیسه بازرسی
نام........................................نام خانوادگی ................................نام پدر........................ شماره شناسنامه.................
تاریخ تولد....../ ....../ ...... وضعیت تأهل........................دین........................عضویت در تعاونی .....................
شماره عضویت ........................کد ملی....................... . وضعیت نظام وظیفه ........................
آدرس محل کار .................................................................................................................................................
تلفن محل کار ................................تلفن همراه ................................
میزان تحصیل ................................رشته تحصیلی ................................
سابقه محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی ندارم دارم
سابقه محکومیت کیفری ناشی از جعل اسناد، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، ورشکستگی به تقصیر، منع قانونی، محجوریت، عضویت در گروه های محارب، ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور
ندارم دارم موضوع محکومیت.:.............................................................................................
کارمند شاغل دولت یا سایر قوا نمی باشم می باشم
قاضی نمی باشم می باشم
نماینده مجلس نمی باشم می باشم
*دارای حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره مدیریت عامل دبیری دبیرکلی بازرسی شرکت تعاونی ............................ یا اتحادیه ................... یا اتاق تعاون ...................... در سال های........................ لغایت........................ می باشم.
اینجانب با امضاء یا این برگه صحت کلیه موارد فوق الذکر را تأیید می نمایم و در صورت احراز خلاف مستدل و مستند هر یک از موضوعات که به تأیید انجمن مرکزی نظارت و کمیسیون ذی ربط (حسب مورد) برسد به منزله استعفای غیرقابل انصراف اینجانب می باشد.
مدارک پیوست:
تصویر شناسنامه تصویر کارت ملی تصویر گواهی تحصیلی گواهی عضویت در تعاونی
تصویر گواهی پایان خدمت نظام وظیفه برای مشمولین برگ عدم سوء پیشینه
نام و نام خانوادگی .............................................. محل امضاء .......................... تاریخ ...../......./...فرم شماره(2)
بسمه تعالی
انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
فرم ثبت نام داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره، و بازرس شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
مشخصات داوطلب عضویت در سمت؛
هیأت مدیره بازرسی
نام.........................................نام خانوادگی ................................نام پدر........................ شماره شناسنامه.................
تاریخ تولد....../ ....../ ...... وضعیت تأهل........................دین........................عضویت در تعاونی .....................
شماره عضویت ........................کد ملی...................... .. وضعیت نظام وظیفه ........................
آدرس محل کار .................................................................................................................................................
تلفن محل کار ................................تلفن همراه ................................
میزان تحصیل ................................رشته تحصیلی ................................
سابقه محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی ندارم دارم
سابقه محکومیت کیفری ناشی از جعل اسناد، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، ورشکستگی به تقصیر، منع قانونی، محجوریت، عضویت در گروه های محارب، ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور
ندارم دارم موضوع محکومیت...............................................................................................
اینجانب با امضاء یا این برگه صحت کلیه موارد فوق الذکر را تأیید می نمایم و در صورت احراز خلاف مستدل و مستند هر یک از موضوعات که به تأیید انجمن مرکزی نظارت و کمیسیون ذی ربط (حسب مورد) برسد به منزله استعفای غیرقابل انصراف اینجانب می باشد.
مدارک پیوست:
تصویر شناسنامه تصویر کارت ملی تصویر گواهی تحصیلی گواهی عضویت در تعاونی
تصویر گواهی پایان خدمت نظام وظیفه برای مشمولین برگ عدم سوء پیشینه
نام و نام خانوادگی .............................................. محل امضاء .......................... تاریخ ...../......./....

فرم شماره(3)
بسمه تعالی
انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
فرم قبولی تصدی سمت هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس شرکت های تعاونی غیر مشمول
قبولی تصدی سمت؛
هیأت مدیره بازرسی مدیرعامل
نام.........................................نام خانوادگی ................................نام پدر........................ شماره شناسنامه.................
تاریخ تولد....../ ....../ ...... وضعیت تأهل........................دین........................عضویت در تعاونی .....................
شماره عضویت ........................کد ملی...................... .. وضعیت نظام وظیفه ........................
آدرس محل کار .................................................................................................................................................
تلفن محل کار ................................تلفن همراه ................................
میزان تحصیل ................................رشته تحصیلی ................................
.............................................................................................................................................
سابقه محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی ندارم دارم
سابقه محکومیت کیفری ناشی از جعل اسناد، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، ورشکستگی به تقصیر، منع قانون، محجوریت، عضویت در گروه های محارب، ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور
ندارم دارم
اینجانب با امضاء این برگه ضمن قبول تصدی سمت....................... صحت کلیه موارد فوق الذکر را تأیید می نمایم و در صورت احراز خلاف مستدل و مستند هر یک از موضوعات که به تأیید انجمن مرکزی نظارت و کمیسیون ذی ربط (حسب مورد) برسد به منزله استعفای غیرقابل انصراف اینجانب می باشد.
نام و نام خانوادگی .............................................. محل امضاء .......................... تاریخ ...../......./......