سامانه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

(سانتــا)

قوانین و مقررات


ردیفگروهعنواندانلود
1قوانين و مقرراتفرم شماره 1 : فرم ثبت نام داوطلبان تصدی سمت های هیات رئیسه و بازرسی اتاق های تعاون دانلود
2قوانين و مقرراتفرم شماره 2 : فرم ثبت نام داوطلبان تصدی سمت های هیات مدیره و بازرسی در شرکت ها و اتحادیه ها دانلود
3قوانين و مقرراتقانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحیه های 1350، 1352 و 1354 دانلود
4قوانين و مقرراتقانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و اصلاحات بعدی دانلود
5قوانين و مقرراتفرم شماره 3 : فرم قبولی تصدی سمت مدیرعاملی دانلود
6قوانين و مقرراتفرم شماره 4 : فرم قبولی تصدی سمت هیات مدیره و بازرسی در تعاونی های غیر مشمول دانلود
7قوانين و مقرراتاصلاحیه موادی از دستورالعمل نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون دانلود

دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون-(اصلاحیه موادی از دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون)
تاریخ انتشار : 1400 /09/06تاریخ نامه اداره ثبت : 1400/07/27
شماره روزنامه : ------ شماره نامه اداره ثبت : 2290
شماره صفحه روزنامه : 40
((بسمه تعالی))
دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
به استناد ماده (68) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ 17/2/93 مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون به شرح زیر تصویب می شود؛
بسمه تعالی
اصلاحیه موادی از دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاق تعاون مصوب مهرماه 1400
ماده 1: تعاریف و اصطلاحات :
1. انجمن نظارت : انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون
2. وزارت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
3. قانون: قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 و اصلاحات بعدی آن
4. تعاونی ها: شرکتهای تعاونی اعم از عام یا متعارف و اتحادیه های تعاونی

تبصره : تعاونیهای سهامی عام که در بازار سرمایه حضور دارند از شمول این بند مستثنی می باشند
5. کمیسیونها: کمیسیونهای نظارت در سطح شهرستان استان و کشوری
ماده 2 : انجمن نظارت از پنج عضو به ترتیب زیر تشکیل می گردد :
1. نماینده اتاق تعاون ایران به انتخاب هیأت رئیسه و معرفی کتبی رئیس اتاق تعاون تعاون ایران
2. نماینده وزارت با معرفی کتبی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
3. سه نفراز اتحادیه ها به انتخاب مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران برای مدت 4 سال به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود .
تبصره1: در مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران 3 نفر از بین معرفی شدگان اتحادیه های تعاونی ( از هر اتحادیه حداکثر یک نفر) با اکثریت آراء به عنوان عضو اصلی و به میزان یک سوم اعضای اصلی انجمن به عنوان عضو علی البدل به مدت 4 سال برای عضویت در انجمن انتخاب می شوند. در صورت فوت یا انصراف یا بروز محدودیت قانونی هر یک از اعضاء اصلی انجمن منتخب مجمع نمایندگان، عضو علی البدل جایگزین می گردد.
تبصره 2: وزارت و اتاق تعاون ایران می توانند در هر زمان نماینده خود را عزل نمایند مشروط بر اینکه همزمان جایگزین آن معرفی شود.
ماده 3: ترکیب انجمن نظارت
در اولین جلسه اعضاء انجمن نظارت از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب و اعضاء انجمن نظارت به پیشنهاد رئیس یک نفر را به عنوان مسول دبیرخانه از بین خود یا خارج از اعضا انتخاب می نمایند.
تبصره 1: دبیرخانه انجمن در محل اتاق تعاون ایران تشکیل می شود.
تبصره 2: مسئولیت هماهنگی و نظارت بر عملکرد دبیرخانه به عهده منشی می باشد.
تبصره 3: کلیه مکاتبات اداری ابلاغها و دعوت نامه ها با امضای رئیس و در غیاب با امضای نایب رئیس معتبر می باشد.
ماده 4: وظایف انجمن مرکزی نظارت :
1. نظارت بر کلیه مراحل انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
2. بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه، هیأت مدیره، مدیرعامل، دبیران و بازرسان، شرکت های تعاونی و اتاق های تعاون براساس شرایط مندرج در ماده 38 قانون بخش تعاون
3. تشکیل و ساماندهی و نظارت بر فعالیت کمیسیون های شهرستانی، استانی و کشوری
4. رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق نحوه برگزاری مجامع با موضوع انتخابات در شرکت های تعاونی مشمول و اتاق های تعاون با قانون و مقررات
5. تعیین تعاونی های مشمول
6. سایر وظایف مقرر در این دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن
تبصره 1 : انجمن نظارت و کمیسیون ها می توانند بر کلیه مراحل انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون از صدور آگهی تا برگزاری مجمع و ارسال مدارک مجامع توسط مرجع ارسال به ثبت نظارت داشته و با اطلاع از روند دعوت به برگزاری مجمع در هرمرحله تذکرات قانونی خود را کتباً جهت اطلاع و اصلاح رویه به مقام دعوت کننده یا هیأت رئیسه مجمع ذیربط اعلام نماید.
تبصره 2 : شرکت های تعاونی مشمول و اتاق ها موظف اند پس از انتشار آگهی نسخه ای از آن را جهت اطلاع و اعمال نظارت بر روند برگزاری مجامع به کمیسیون و انجمن نظارت حسب مورد ارسال نمایند.
تبصره 3. در مواردی که هیئت تصفیه ومدیران تصفیه ازبین مدیران شرکت تعاونی انتخاب میشود مشمول این ماده می باشد.
انجمن نظارت یا کمیسیون می تواند ناظر یا ناظران واجد شرایط جهت بررسی روند برگزاری انتخابات بر شرکت های تعاونی یا اتاقهای تعاون اعزام نمایند.
ناظران موظفند بدون دخالت در روند برگزاری مجمع، حاضر و گزارش خود را بصورت کتبی وقبل از اتمام مهلت شکایت مندرج در مواد 11و12 به انجمن یا کمیسیون نظارت ارسال نمایند.ناظران می توانند درصورت مشاهده اشکال در روند برگزاری مجمع تذکر خود را کتباً به رئیس مجمع، شرکت تعاونی یا اتاق اعلام نماید.
ماده 5: کمیسیونهای موضوع ماده 68 قانون تعاون در سطح شهرستان، استان و کشوری بشرح زیر تشکیل و هر یک دارای 3 عضو می باشند
1- کمیسیونهای شهرستانی
الف : نماینده اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان با معرفی کتبی رئیس اداره شهرستان
ب : نماینده منتخب هیأت رئیسه اتاق تعاون شهرستان (با معرفی کتبی رئیس) در نبود اتاق تعاون شهرستان نماینده منتخب هیئت رئیسه اتاق تعاون استان و در صورتی که پرونده اتاق تعاون شهرستان مطرح است نماینده منتخب هیأت رئیسه اتاق استان می باشد

ج : نماینده اتحادیه مربوطه و در صورت نبود اتحادیه شهرستان اتحادیه تعاونیهای استانی ذیربط و در صورت نبود اتحادیه استانی شرکت تعاونی که پرونده آن مطرح است شرکت می نمایند.
2- کمیسیون استانی
الف : نماینده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با معرفی کتبی مدیر کل
ب : نماینده اتاق تعاون استان
ج : نماینده اتحادیه استانی و در صورت نبود اتحادیه استانی اتحادیه کشوری و در صورت نبود اتحادیه کشوری نماینده شرکت تعاونی یا اتحادیه ای که پرونده آن مطرح است در زمانی که پرونده اتحادیه استانی مطرح است نماینده اتحادیه کشور شرکت می کند.
تبصره : در زمان طرح پرونده اتاق تعاون استان نماینده اداره کل تعاون، نماینده اتاق تعاون استان و نماینده اتاق تعاون ایران حاضر می شوند.
3- کمیسیون کشوری
الف : نماینده دفاتر تخصصی معاونت امور تعاون وزارت تعاون با معرفی معاون امور تعاون
ب : نماینده منتخب اتاق تعاون ایران
ج : نمانیده اتحادیه ای که پرونده آن مطرح است.
تبصره1 : دبیرخانه کمیسیون ها در محل اتاق تعاون ذیربط می باشد و در صورت نبود اتاق تعاون شهرستان وعدم تامین محل استقرار کمیسیون ازسوی اتاق استان در شهرستان در محل اداره تعاون شهرستان مستقر می گردد.
اداره تعاون مکلف به تامین محل مناسب جهت استقرار دبیرخانه می باشد نماینده منتخب اتاق تعاون وظیفه ریاست کمیسیون را بعهده دارد اتاق تعاون استان می تواند درصورت نبود اتاق تعاون شهرستان محل مناسبی را بعنوان دفتر کمیسیون در شهرستان تعیین نماید.
تبصره 2 : احراز شرایط داوطلبان تعاونی های مشمول و رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها با حوزه عمل شهرستان و اتاق تعاون شهرستان در صلاحیت کمیسیون شهرستان و تعاونی های مرکز استان و شرکت های تعاونی مشمول با حوزه عمل استانی یا فرااستانی ثبت شده در استان و اتاق تعاون استان در صلاحیت کمیسیون استانی و احراز شرایط داوطلبان اتحادیه های سراسری و رسیدگی به شکایات آنها در صلاحیت کمیسیون کشوری می باشد.
تبصره 3 : در صورت نبود اتاق تعاون شهرستان نماینده منتخب هیأت رئیسه اتاق تعاون استان بعنوان نماینده اتاق در کمیسیون شهرستان شرکت خواهد نمود. هیأت رئیسه اتاق تعاون استان موظف است نسبت به تعیین نمایندگان کمیسیون شهرستان برای شهرستانهای فاقد اتاق تعاون اقدام و لیست آن را به کمیسیون های شهرستانی و انجمن اعلام نماید.
تبصره 4 : درصورت ایجاد محدودیت های قانونی برای نماینده معرفی شده اتاق تعاون کشور، استان و شهرستان در کمیسیون های نظارت ذیربط هیأت رئیسه مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 روز اداری نسبت به معرفی نماینده جدید اقدام نمایند در صورت عدم معرفی ظرف مدت مذکور انجمن نظارت نسبت به تعیین و نصب نماینده در کمیسیون ذیربط اقدام نماید.
ماده6 : جلسات انجمن نظارت با دعوت کتبی رئیس و در غیاب وی نائب رئیس و جلسات کمیسیونها با دعوت رئیس کمیسیون تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد تصمیمات متخذه با رای موافق اکثریت اعضاء معتبر است مصوبات انجمن نظارت با امضاء رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و مصوبات کمیسیونها با امضاء رئیس کمیسیون ابلاغ می گردد.
ماده 7- در تعاونیهای مشمول این دستور العمل که در شرف تأسیس یا در حال انحلال هستند هیأت موسس و هیأت تصفیه عهده دار انجام وظایف مقام دعوت کننده مجمع در قبال اجرای این دستورالعمل می باشند.
ماده 8- داوطلبان تصدی هیأت رئیسه، دبیران، بازرس یا بازرسان هیأت مدیره مدیرعامل هیأت تصفیه و مدیر تصفیه شرکتهای تعاونی و اتاقهاموظفند حداکثرظرف مدت 5 روز پس از انتشار آگهی مجمع درخواست کتبی خود را مطابق فرم تنظیمی انجمن نظارت تکمیل و به همراه مدارک لازم تحویل مقام دعوت کننده نموده ورسید دریافت
نماید . مقام دعوت کننده مکلف است ظرف مدت دو روز اداری پس از مهلت نام نویسی ضمن رعایت مفاد اساسنامه مدارک داوطلبان را به دبیرخانه کمیسیون ذیربط تحویل و رسید دریافت نمایند .
تبصره1- اشخاص حقوقی داوطلبان تصدی سمت های هیأت مدیره یا بازرسی تعاونی ها شخص حقیقی به عنوان نماینده خود معرفی نمایند. نماینده می بایست نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نموده و واجد شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاون باشد.
تبصره 2- داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه اتاقهای تعاون باید عضو تعاونی بوده و به همراه مدارک ثبت نامی خود گواهی یا مستند عضویت در شرکت تعاونی را ارائه نمایند. هرشرکت تعاونی میتواند حداکتر یک نماینده معرفی نماید.
تبصره 3- کارکنان دولت که داوطلب تصدی سمت هیأت رئیسه اتاقهای تعاون می باشند باید از شرکت تعاونی مصرف، مسکن و یا اعتبار کارمندی که عضو آن هستند گواهی عضویت و نامه رسمی برای داوطلبی در هیأت رئیسه ارائه نمایند.
تبصره 4 داوطلبان تصدی هیأت رئیسه اتاقهای تعاون باید حداقل دارای سه سال سابقه عضویت در هیأت رئیسه یا هیأت مدیره یا مدیریت عامل دبیری اتاقها و دبیرکل یا بازرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی یا اتاقهای تعاون بوده و مستند آن را به همراه مدارک ثبت نام خود ارائه نمایند.
ماده 9- انجمن نظارت یا کمیسیونها مکلفند حداکثر ظرف مدت 3 روز اداری پس از وصول مدارک داوطلبان نسبت به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم اقدام نمایند. دبیرخانه مکلف است نتیجه را در مدت مذکور به اطلاع تعاونی یا اتاق مربوطه برسانند.
تبصره 1- تعاونیها یا اتاقهای تعاون موظف اند بلافاصله اسامی واجدین شرایط را به نحوه مقتضی به اعضای مجمع اطلاع رسانی نموده و نتیجه را به اطلاع داوطلبان برسانند.
تبصره 2- در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر توسط انجمن با کمیسیون مربوطه اعلام اسامی داوطلبان در جلسه مجمع بلامانع است.
ماده 10 بررسی و تطبیق شرایط داوطلبین در انجمن نظارت و کمیسیونها بر اساس ماده 38 قانون صورت می گیرد و نتیجه بدون ابهام و صریح مبنی بر انطباق یا عدم انطباق شرایط داوطلبان اعلام می گردد.
تبصره1- در صورت عدم انطباق شرایط هر یک از داوطلبان با درخواست کتبی وی می بایستی نتیجه بررسی کتباً ظرف مدت دو روز اداری به صورت محرمانه به ایشان اعلام شود .
تبصره 2_ داوطلبانی که توسط کمیسیون واجد شرایط لازم تشخیص داده نشده اند می توانند ظرف مدت دو روز اداری از زمان ابلاغ رای تقاضای بررسی مجدد خودرا کتبا به کمیسیون استان مربوطه درمورد آراء کمیسیون شهرستان وانجمن نظارت در مورد آراء کمیسیون های نظارت استانی یا کشوری تسلیم نمایند این تقاضا ظرف مدت ۳روز اداری بررسی و اعلام نظر می گردد رای صادره انجمن قطعی و لازم الاجرا است.
تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط موظف است مدارک داوطلب را به همراه مستندات مربوطه حسب مورد به کمیسیون نظارت ذیربط یا انجمن نظارت ارسال نماید.
ماده 11- شکایت کتبی در رابطه با کلیه مراحل انتخابات تعاونیها و اتاقها تعاون حداکثر ظرف مدت 5 روز اداری پس از برگزاری مجمع به دبیرخانه کمیسیون ذیربط در شهرستان، استان، کشور تحویل شده باشد جهت رسیدگی از نظر انطباق برگزاری انتخابات با قانون و مقررات موضوعه در جلسه کمیسیون مطرح می شود دبیرخانه کمیسیون موظف است نتیجه رسیدگی و حداکثر ظرف مدت 10 روز اداری از زمان پایان وصول شکایت اعلام نماید.
تبصره شاکی مکلف است همزمان با ارائه مکاتبات به کمیسیون مربوط نسخه ای از آن را به واحد اداری ذی ربط در وزارت جهت اطلاع ارسال نماید
ماده 12 – تعاونیها و اتاقهای تعاون شهرستان استان و کشور اعضا آنها که تمام یا بخشی از فرآیند برگزاری مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان آنها با موضوع انتخابات حسب مورد در کمیسیون شهرستان استان یا کشور منطبق یا قانون و مقررات تشخیص وارده نشده است می توانند ظرف مدت 5 روز اداری از تاریخ ابلاغ رای تقاضای بررسی مجدد خود را به کمیسیون استان در خصوص آراء بدوی یا تجدید نظر کمیسیون های استانی و کشوری تسلیم نمایند و رونوشت تقاضای خود را به کمیسیون صادر کننده رای بدوی یا تجدیدنظر تحویل دهد این تقاضا ظرف مدت 10 روز اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه بررسی به متقاضی کمیسیون مربوطه ابلاغ می گردد رای صادره انجمن قطعی و لازم الاجرا می باشد.
کمیسیون صادرکننده بدوی و تجدید نظر موظف است ظرف مدت دو روز اداری پس از وصول رونوشت تقاضانامه نسخه ای کامل از مدارک مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان را به همراه گردش کار جهت رسیدگی به مرجع تجدید نظر حسب مورد به کمیسیون استان مربوطه یا انجمن نظارت ارسال نماید.
تبصره: انجمن نظارت می تواند زمان رسیدگی به شکایات و تجدید نظر خواهی در مورد ارائ کمیسیون های استانی و کشوری با موضوع شکایت بر روند برگزاری مجامع را در انجمن نظارت جهت بررسی جامع و صدور رای قطعی برای یک بار و به مدت 30 روز تمدید نماید.
ماده 13- در صورت وجود شکایت در مورد نحوه برگزاری انتخابات تعاونیها انجمن یا کمیسیون موظف به اعلام مراتب به دفاتر تخصصی یا ادارات تعاون حسب مورد میباشد در این صورت صدور تائیدیه ثبت تغییرات منوط به قطعیت ( قطعی شدن ) رای صادره کمیسیون مربوطه یا رای قطعی انجمن نظارت می باشد. .
تبصره 1: مسئولیت صدور تائیده ثبت مجامع بدون اخذ تائید کمیسیون یا انجمن نظارت متوجه صادرکننده تائیده ثبت می باشد.
تبصره 2- در صورت عدم اعلام نظر انجمن نظارت یا کمیسیون پس از گذشت ده روز از زمان یا پایان مهلت رسیدگی یا اعلام نظر صدوور رای اعلامیه ثبت تغییرات بلامانع است.
تبصره 3- اعتراض خارج از موعد مقرر در این دستورالعمل قابل استماع نمی باشد.
ماده 14- هیچ‌یک از اعضای کمیسیون بررسی کننده، تقاضای تجدیدنظر نباید عضو کمیسیون بدوی صدور رای باشد.
ماده 15- بررسی صلاحیت داوطلبین تصدی سمت‌های هیئت‌رئیسه هیئت بازرسین و دبیرکل و رسیدگی به شکایات بر روند برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران در انجمن نظارت صورت می‌پذیرد.
ماده 16- شکایت کتبی مربوط به انتخابات اتاق تعاون ایران یا اعتراض به بررسی صلاحیت داوطلبان هیئت‌رئیسه یا بازرسی یا دبیرکل در انجمن نظارت بررسی و اعلام رای می‌گردد. مهلت قانونی اعتراض به روند انتخابات اتاق تعاون ایران سه روز اداری پس‌از برگزاری مجمع و زمان اعتراض به بررسی صلاحیت داوطلبان سه روز اداری از زمان اعلام نظر انجمن می‌باشد
ماده 17- هیأت‌رئیسه اتاق تعاون ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه روز اداری پس‌از برگزاری مجمع نمایندگان نسخه‌ای از مدارک مجمع شامل آگهی دعوت، لیست اعضا، لیست حاضرین در مجمع، معرفی نامه و صورت‌جلسه مجمع را کتباً به دبیرخانه انجمن نظارت تحویل دهند انجمن نظارت بر اساس مستندات ارائه‌شده و گزارش ناظران خود و شکایت واصله رسیدگی لازم را در خصوص انطباق برگزاری مجمع نمایندگان با قانون و مقررات موضوعه انجام داده نتیجه رسیدگی حداکثر ظرف مدت ده روز اداری پس پایان وصول مدارک اعلام می‌گردد.
ماده 18- شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی به‌شرح زیر به‌عنوان تعاونی‌های مشمول تعیین می‌گردد:
1- کلیه اتحادیه شهرستانی استانی کشوری سراسری
2- کلیه شرکت‌های تعاونی مسکن
3- کلیه شرکت‌های تعاونی تاکسیرانی، حمل‌ونقل بار و مسافر شهری برون‌شهری و دریایی
4- کلیه شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری و انبوه‌سازان و توسعه عمران مسکن
5- کلیه شرکت‌های تعاونی صیادی با بیش از پنجاه نفر عضو
6- کلیه شرکت‌های تعاونی مصرف کارگری کارمندی محلی و محله‌ای
7- کلیه شرکت‌های تعاونی تامین نیاز تولید کننده
8- کلیه شرکت‌های تعاونی فرش دست‌باف و صنایع دستی و گردشگری با بیش از بیست عضو
9- کلیه تعاونی‌های مرزنشینان
10- کلیه تعاونی‌های اعتبار
11- کلیه تعاونی های توسعه و عمران شهری
12- کلیه تعاونی‌های دهیاری‌ها
13- کلیه تعاونی‌های فراگیر ملی بالای پنجاه نفرعضو
14- کلیه تعاونی های دامداری، مرغداری، آبزیان و آبزی‌پروری بالای پنجاه نفر عضو
15- کلیه تعاونی‌های چند منظوره کارکنان
16- کلیه تعاونی‌های درودگران بالای پنجاه نفر عضو
17- کلیه تعاونی‌های سهام عدالت
18- سایر تعاونیها حسب مورد به تشخیص و اعلام انجمن نظارت
ماده 19- تعاونیها مشمول واتاقها میبایست تمامی فرایند این دستورالعمل را از طریق سامانه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاوني ها و اتاقهاي تعاون به نشانی iccnezart. com به ثبت ونتایج را از همین طریق پیگیری و واصل نمایند.
ماده 20 - جلسات انجمن نظارت علاوه‌ بر موارد جاری حداقل هر سه ماه یک‌بار برای رسیدگی به عملکرد کمیسیون‌های موضوع این دستورالعمل تشکیل می‌شود. دبیرخانه کمیسیون‌ها موظف‌اند عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه
انجمن نظارت ارسال نمایند و گزارش عملکرد کمیسیون‌های نظارت توسط دبیرخانه انجمن تهیه و پس‌از تایید انجمن نسخه ای از آنرا به وزارت و حسب مورد به سایر مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
ماده 22- این دستورالعمل مشتمل بر21 ماده و 26 تبصره در جلسه مورخ 1400/07/18انجمن مرکزی نظارت به تصویب رسید و از تاریخ تصویب دستورالعمل قبلی کن لم یکن محسوب و دستورالعمل حاضر لازم‌الاجرا می‌باشد.
فرم شماره(1)
بسمه تعالی
انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
فرم ثبت نام داوطلبان تصدی سمت هیأت رئیسه و هیأت بازرسی اتاق های تعاون
مشخصات داوطلب عضویت در سمت؛
هیأت رئیسه بازرسی
نام........................................نام خانوادگی ................................نام پدر........................ شماره شناسنامه.................
تاریخ تولد....../ ....../ ...... وضعیت تأهل........................دین........................عضویت در تعاونی .....................
شماره عضویت ........................کد ملی....................... . وضعیت نظام وظیفه ........................
آدرس محل کار .................................................................................................................................................
تلفن محل کار ................................تلفن همراه ................................
میزان تحصیل ................................رشته تحصیلی ................................
سابقه محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی ندارم دارم
سابقه محکومیت کیفری ناشی از جعل اسناد، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، ورشکستگی به تقصیر، منع قانونی، محجوریت، عضویت در گروه های محارب، ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور
ندارم دارم موضوع محکومیت.:.............................................................................................
کارمند شاغل دولت یا سایر قوا نمی باشم می باشم
قاضی نمی باشم می باشم
نماینده مجلس نمی باشم می باشم
*دارای حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره مدیریت عامل دبیری دبیرکلی بازرسی شرکت تعاونی ............................ یا اتحادیه ................... یا اتاق تعاون ...................... در سال های........................ لغایت........................ می باشم.
اینجانب با امضاء یا این برگه صحت کلیه موارد فوق الذکر را تأیید می نمایم و در صورت احراز خلاف مستدل و مستند هر یک از موضوعات که به تأیید انجمن مرکزی نظارت و کمیسیون ذی ربط (حسب مورد) برسد به منزله استعفای غیرقابل انصراف اینجانب می باشد.
مدارک پیوست:
تصویر شناسنامه تصویر کارت ملی تصویر گواهی تحصیلی گواهی عضویت در تعاونی
تصویر گواهی پایان خدمت نظام وظیفه برای مشمولین برگ عدم سوء پیشینه
نام و نام خانوادگی .............................................. محل امضاء .......................... تاریخ ...../......./...فرم شماره(2)
بسمه تعالی
انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
فرم ثبت نام داوطلبان تصدی سمت هیأت مدیره، و بازرس شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
مشخصات داوطلب عضویت در سمت؛
هیأت مدیره بازرسی
نام.........................................نام خانوادگی ................................نام پدر........................ شماره شناسنامه.................
تاریخ تولد....../ ....../ ...... وضعیت تأهل........................دین........................عضویت در تعاونی .....................
شماره عضویت ........................کد ملی...................... .. وضعیت نظام وظیفه ........................
آدرس محل کار .................................................................................................................................................
تلفن محل کار ................................تلفن همراه ................................
میزان تحصیل ................................رشته تحصیلی ................................
سابقه محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی ندارم دارم
سابقه محکومیت کیفری ناشی از جعل اسناد، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، ورشکستگی به تقصیر، منع قانونی، محجوریت، عضویت در گروه های محارب، ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور
ندارم دارم موضوع محکومیت...............................................................................................
اینجانب با امضاء یا این برگه صحت کلیه موارد فوق الذکر را تأیید می نمایم و در صورت احراز خلاف مستدل و مستند هر یک از موضوعات که به تأیید انجمن مرکزی نظارت و کمیسیون ذی ربط (حسب مورد) برسد به منزله استعفای غیرقابل انصراف اینجانب می باشد.
مدارک پیوست:
تصویر شناسنامه تصویر کارت ملی تصویر گواهی تحصیلی گواهی عضویت در تعاونی
تصویر گواهی پایان خدمت نظام وظیفه برای مشمولین برگ عدم سوء پیشینه
نام و نام خانوادگی .............................................. محل امضاء .......................... تاریخ ...../......./....

فرم شماره(3)
بسمه تعالی
انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون
فرم قبولی تصدی سمت هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس شرکت های تعاونی غیر مشمول
قبولی تصدی سمت؛
هیأت مدیره بازرسی مدیرعامل
نام.........................................نام خانوادگی ................................نام پدر........................ شماره شناسنامه.................
تاریخ تولد....../ ....../ ...... وضعیت تأهل........................دین........................عضویت در تعاونی .....................
شماره عضویت ........................کد ملی...................... .. وضعیت نظام وظیفه ........................
آدرس محل کار .................................................................................................................................................
تلفن محل کار ................................تلفن همراه ................................
میزان تحصیل ................................رشته تحصیلی ................................
.............................................................................................................................................
سابقه محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی ندارم دارم
سابقه محکومیت کیفری ناشی از جعل اسناد، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، ورشکستگی به تقصیر، منع قانون، محجوریت، عضویت در گروه های محارب، ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور
ندارم دارم
اینجانب با امضاء این برگه ضمن قبول تصدی سمت....................... صحت کلیه موارد فوق الذکر را تأیید می نمایم و در صورت احراز خلاف مستدل و مستند هر یک از موضوعات که به تأیید انجمن مرکزی نظارت و کمیسیون ذی ربط (حسب مورد) برسد به منزله استعفای غیرقابل انصراف اینجانب می باشد.
نام و نام خانوادگی .............................................. محل امضاء .......................... تاریخ ...../......./......