سامانه انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

(سانتــا)


سامانه یکپارچه انجمن مرکزی نظارت اتاق تعاون چیست ؟

این سامانه با استفاده از اختیارات ماده 68 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بمنظور ماشینی کردن فرآیند نظارت بر کلیه مراحل انتخابات در شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون راه اندازی و کلیه شخصیت های حقوقی فوق می بایست همزمان با انتشار آگهی دعوت نسبت به ثبت اطلاعات مورد نیاز در این سامانه اقدام نمایند.
فرآیند خدمت مورد درخواست اعم از بررسی صلاحیت داوطلبین و غیره وفق ماده 38 قانون و براساس دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون بصورت هوشمند به کمیسیون مرتبط ارجاع خواهد شد.
متقاضیان (شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون) می بایست کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل و حسب مورد (در زمان تشکیل کمیسیون نسبه ارائه آن) نسبت به ارسال نسخه فیزیکی مدارک مرتبط اقدام نمایند.
کلیه تعاونی ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون می توانند با عضویت و ثبت نام ، داشبورد خور را در پنل ایجاد و تکمیل نمایند و از این پس درخواست های خود را پیرامون انتخابات در این سامانه ثبت و پیگیری نمایند.
ثبت نام برای کلیه تعاونی ها و اتحادیه ها الزامی است .